Huishoudelijk reglement

Art 1: Algemene bepaling

1.Schermkring Koksijde, verder genaamd de vereniging, wordt opgericht als sectie onder de VZW AVIA, Sport- en Culturele Kring van Defensie.
2.De maatschappelijke zetel van Avia is gevestigd te 1140 Evere, Eversestraat 1.
3.De vereniging is gevestigd in de luchtmachtbasis van Koksijde te 8670 Koksijde, R. Vandammestraat 100.
4.De vereniging heeft als correspondentieadres het adres van de secretaris.

Art 2 : Doelstelling
1.De vereniging heeft tot doel de beoefening van de schermsport aan te moedigen.

Art 3 : Leden
1.Het aantal leden is onbeperkt, maar het bestuur kan evenwel een limietaantal bepalen naargelang de technische mogelijkheden
2.De vereniging kan volgende leden omvatten : actief schermend lid, steunend lid, bestuurslid, scheidsrechter of trainer
3.Een lid is pas volwaardig lid nadat de lidmaatschapsbijdrage volledig is vereffend en het medisch attest in orde is.
4.Elke schermer die zich voor het eerst aansluit of zich opnieuw aansluit na één seizoen niet vergund te zijn geweest, heeft een nieuw medisch attest nodig.
Een schermer die reeds aangesloten was, heeft een nieuw medisch attest nodig met de volgende frequentie :
Jaarlijks voor schermers die deelnemen aan selectietornooien
– 2-jaarlijks voor schermers jonger dan 14 jaar of ouder dan 55 jaar die niet deelnemen aan selectietornooien
– 5-jaarlijks voor schermers van 14 tem 55 jaar die niet deelnemen aan selectietornooien
5. De lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld, en geldt telkens tot het einde van het schermseizoen.
Er wordt een korting voorzien wanneer meerdere leden van het gezin bij de vereniging aansluiten.
6.De betaalde bijdrage kan door de leden niet worden teruggevorderd, tenzij het bestuur hiervoor toestemming verleent.
7.Aansluiting bij de vereniging houdt in dat de leden, of indien het lid minderjarig is zijn/haar ouders of voogd, kennis hebben genomen van het huishoudelijk reglement en akkoord gaan met de inhoud ervan.
8.Het bestuur heeft de mogelijkheid een lid te ontslaan indien hij/zij zich niet houdt aan de voorschriften in het huishoudelijk reglement.
9.Indien het lid ontslag aanvraagt of een transfer naar een andere club wenst, dient hiervoor een aanvraag worden overgemaakt aan de Vlaamse Schermbond VZW, Boomgaardstraat 22/56 te 2600 Berchem.  Dit gebeurt in de maand juni.

Art. 4 : Verzekering en aansprakelijkheid
1.De vereniging is verzekerd voor gebeurlijke ongevallen met een lid of trainer via de Vlaamse Schermbond VZW.  Elk gebeurlijk ongeval dient onmiddellijk te worden gemeld aan de aanwezige trainer, lesgever of verantwoordelijke.
2.De vereniging is onder geen beding aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen met een lid, waarbij op het ogenblik van het ongeval geen trainer of verantwoordelijke aanwezig was.
De vereniging is ook onder geen beding aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen met personen die geen lid zijn, of die hun lidmaatschaps-bijdrage niet tijdig vereffend hebben.

Art. 5 : Infrastructuur en training

1.De training gaat door in de sporthal van de luchtmachtbasis te 8670 Koksijde, R. Vandammestraat 100.
2.Toegang tot de basis:
De wagen wordt op de voorziene plaats (niet voor de slagbomen) geparkeerd en men meldt zich aan bij het wachtlokaal.
Men krijgt enkel en alleen toegang tot de basis op de voorziene trainingsdagen en –uren.
Na de trainingsuren verlaat men direct het kwartier of wacht men in de schermzaal tot men afgehaald wordt.
Iedereen dient zich te schikken naar de regels en wetten die van toepassing zijn binnen het kwartier.
Het niet naleven van deze reglementen kan leiden tot een tijdelijke of permanente schorsing, buiten de wil van de vereniging.
3.De dagen en uren van de training worden telkens bij aanvang van het seizoen aan de leden kenbaar gemaakt.
4.De leden dienen stipt aanwezig te zijn. Laatkomers kunnen de deelname aan de les ontzegd worden.

Art. 6 : Kledij en materiaal
1.Tijdens de training is aangepaste kledij verplicht. Wie niet voldoet aan de kledijvereisten kan geweigerd worden voor verdere deelname aan de training.
Het is mogelijk om gedurende het 1e aansluitingsjaar gebruik te maken van het materiaal van de vereniging.
Vanaf het 2e aansluitingsjaar is de aankoop van een eigen wapen, lichaamskabel en handschoen verplicht, en dienen de leden ernaar te streven hun persoonlijke schermuitrusting zo snel mogelijk te vervolledigen.
2.Ingeval van deelname aan competitiewedstrijden moeten de leden voorzien in een eigen schermuitrusting conform de FIE-normen. Deze vindt men terug op de website van de Vlaamse Schermbond.
3.Het materiaal eigen aan de vereniging kan enkel bij uitzondering en na overleg aan het bestuur gebruikt worden voor deelname aan competitiewedstrijden.
4.Eigen (gemarkeerd) materiaal dat niet of onvoldoende functioneert kan aan de materiaalverantwoordelijke, ter herstelling binnengegeven worden. De herstellingskosten worden contant betaald bij het terug krijgen van het materiaal.

Art. 7 : Het bestuur
1.Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimum 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester.
De mandaten lopen voor onbepaalde duur.
2.Er wordt jaarlijks minimum 1 vergadering gehouden. Een extra vergadering kan bijeengeroepen worden op vraag van het bestuur.
Beslissing worden genomen bij gewone meerderheid door de leden van het bestuur.
3.De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, en kan door het bestuur ontbonden worden.
4.Ingeval van ontbinding zullen de bezittingen van de vereniging de toewijzing krijgen die door het bestuur wordt bepaald.
5.Bijlage a : overzicht van de leden van het bestuur.